Vejledere og andre mennesker

Prak�kken foregår i en virksomhed, der matcher dit valg af fagligt tema og dine interesser. Fx på et autoværksted, i et børnehus, køkken eller en hos en medievirksomhed.

Dit skoleforløb fylder en tredjedel og foregår på en af FGU Hovedstadens PGU linjer med undervisning i dit faglige tema samt dansk, matema�k og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære). Du kan også vælge at tage dit skoleforløb på fx AMU, erhvervsskoler eller hø- jskoler.

EGU veksler således mellem virksomhedsprak�k og skoleforløb kombiner- et med individuel vejledning, som stø�er din beslutning om uddannelse eller job.

Du kan blive optaget på egu hele året, når du sammen med din vejleder har fundet en prak�kplads. Du kan få et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve.

Erhvervsgrunduddannelsen er især for dig som

  • Er træt af den almindelige skolegang og undervisningsform 
  • Tidligere har overvejet en egu-uddannelse
  • Gerne vil ind på en erhvervsuddannelse eller i job e�er FGU 
  • Vil prøve kræ�er med rig�gt arbejde i en virksomhed

Godt at vide inden du starter

Optag:
Der er løbende optag på egu.

Adgangskrav:
Erhvervsgrunduddannelsen er for dig under 25 år uden en ungdomsuddan- nelse, der har opfyldt undervisningspligten, og
som gerne vil i en spændende prak�k.

Længde:

Uddannelsen tager minimum 12 uger og maksimum 2 år, men kan forlæng- es, hvis skolen og kommunen mener, at det
vil være godt for dig.

Økonomi:

Skoleydelsen er på 2.631 kr. pr. måned �l hjemmeboende og 6.106 kr. pr. måned �l udeboende, og der kan søges om et
forsørger�llæg. Når du er i prak�k får du løn e�er overenskomsten.

Fremtidsmuligheder:

En erhvervsgrunduddannelse er for dig, der ønsker at komme ud og arbejde lige e�er eller at fortsæ�e på en
erhvervsuddannelse.

Prøver og beviser

På egu kan du afslu�e dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matema�k samt eventuelt et ekstra fag, på enten g-, e- eller d-niveau, så skal du �l afslu�ende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter e�er 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på �lfredss�llende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslu�er egu på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som do- kumenterer de kompetencer, du har opnået.

Erhvervsgrunduddannelsen - EGU er for dig, der gerne vil i virksom- hedspraktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhverv- suddannelse, og du kan vælge imellem 11 faglige temaer, der matcher dine interesser.

Elevportrætter

Afspil video

Gør din uddannelse spændende med et praktikforløb

Erhvervsgrunduddannelsens fokus er en virksomhedsprak�k på en normal arbejdsplads, der giver dig et indblik i en rig�g
arbejdsdag og erfaring inden for et spændende erhverv. Det vil sige, at du indgår en prak�ka�ale med en virksom- hed,

der får oplysninger om dit mål med prak�kken. Formålet er at gøre dig klar �l et job, og derfor er det vig�gt, at du arbejder med nogle fastsa�e mål.

Undervisningen er fleksibelt �lre�elagt, så du får nogle prak�ske færdigheder, der hjælper dig og kan bruges i din virksomhedsprak�k. Det kan fx være fag som dansk, matema�k eller it, der giver dig en forståelse af prak�k- forløbet og
kendskab �l pligter og re�gheder i arbejdslivet. Undervisningen kan både gennemføres som enkeltdage eller hele uger.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Uddannelsen er bygget op, så den teore�ske del og praksisundervisningen blandes. Uddannelsen består af ca. 2⁄3 virksomhedsprak�k og 1⁄3 skoleforløb med fokus på undervisning, der er vig�g for prak�kforløbet. Du får derfor en uddannelse med kun lidt skole. Et forløb kunne se sådan ud:

  • Basisforløb: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (intro) og de almene fag dansk, matema�k og
  • PASE  1. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU1) og et skoleforløb
  • 2. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU2) og et skoleforløb
  • 3. halvår: Fokus på ‘Mad og ernæring’ (FGU3) og et skoleforløb

Den måde, undervisningen foregår på, sikrer, at du kan begynde og afslu�e din Erhvervsgrunduddannelse på det niveau, som er det rig�ge for dig. Begyndelses- og slutniveauet kommer �l at stå i din uddannelsesplan.

Ekstra muligheder

dit EGU-forløb har du også mulighed for at
Deltage i erhvervstræning 2 uger ad gangen i en virksomhed for at få ekstra viden eller erfaring
Kombinere din uddannelse med et højskoleophold eller enkelte dele af en uddannelse, fx AMU, EUD eller hf. Forløbet planlægges mellem dig og din vejleder.

Har du brug for vejledning?

Er Erhvervsgrunduddannelsen noget for dig, og vil du gerne høre mere om dine muligheder for at blive optaget? Så book en �d med en vejleder. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER

Tilmeld dig FGU hovedstaden

Vil du gerne ind på Erhvervsgrunduddannelsen, skal du være under 25 år, uden en ungdomsuddannelse og målgruppevurderes af din kommune. Du kan finde kontakt info på FGU hovedstaden HER

> Bliv elev - klik her <