Elevintra

Anmod om adgang til elevernes intranet ved at klikke her. Brug din FGU mail til at logge ind med.

Elev

Information til elever om FGU Hovedstaden

Elevintra

Anmod om adgang til elevintra ved at klikke her og brug din FGU mail til at logge ind med

Studiekort

Det er muligt for alle elever på FGU Hovedstaden at få sig et studiekort. Og det er digitalt og kommer til at ligge på din telefon. Har du ikke smartphone kan det selvfølgelig også lade sig gøre at få et fysisk studiekort.

Du skal følge guiden HER til oprettelsen (også til fysisk) og have digitalt billede af dig selv klar samt dit unilogin. Billedet er din identifikation og skal derfor fremstå vellignende. Hvid baggrund anbefales og det kan være et “hurtigt” selfie eller i mere professionel stil.

I studiekort-appen fremgår også en lang liste over steder med studierabat. Alt fra caféer til biografer og museer.

God fornøjelse

Skoleydelse og Økonomi

Du får skoleydelse, når du er elev på FGU Hovedstaden. Ydelsen varierer, i forhold til om du bor hjemme eller for dig selv. Hvis du har børn, er det også muligt af få et tillæg.

  • Ung under 18 år, hjemmeboende: 82,8 kroner pr. dag, 414 kroner pr. uge.
  • Ung over 18 år, hjemmeboende: 143,2 kroner pr. dag, 716 kroner pr. uge.
  • Ung over 18 år, udeboende: 332,4 kroner pr. dag, 1660 kroner pr. uge.

Har du børn kan du få et forsørgertillæg oveni din skoleydelse:

  • Ikke-enlig forsørger: 129,2 kroner pr. dag, 646 kroner pr. uge.
  • Enlig forsørger: 324,20 kroner pr. dag, 1621 kroner pr. uge.

*Opdateret d. 10/1 2024

NB: Du skal være opmærksom på, at du trækkes i ydelse, hvis du ikke møder op til undervisning. Selvfølgelig trækkes du ikke i ydelse, hvis du har lovligt fravær, fx når du er syg.

Angående skoleydelse i sommerferien: De elever der afslutter på FGU med sidste skoledag d.30.6, får fuld skoleydelse i juli måned og en halv skoleydelse til ud- betaling i august da skoleydelsen jo er bagudbetalt. Elever der fortsætter på FGU efter sommerferien, får selvfølgelig også fuld ydelse i juli og august.

Bemærk:
Man må ikke have overlap i ydelser, da man så risikerer at skulle til- bagebetale en af ydelserne. Ydelserne Skoleydelse og SU overlapper ikke hinanden, da skoleydelse er bagudbetalt og SU er forudbetalt.

Læs om din lønseddel og udbetaling af skoleydelse

Læs vejledning til Nemkonto

Læs om Nemkonto for elever

Læs om tilmelding til e-Boks

Tilmelding til e-Boks

Forsikring

Forsikringsdækning af elever og elevers ejendele: FGU Hovedstaden er omfattet af reglerne om statens selvforsikring. Det betyder, at skolen som hovedregel ikke må tegne forsikringer for eleverne. Derfor er eleverne og deres ejendele ikke dækkede, hvis de kommer til skade på skolen, medmindre at ulykken sker under undervisningen på et af vores værksteder under arbejdspladslignende forhold.
Derfor er det vigtigt, at man som elev selv sørger for at være forsikringsmæssigt dækket. Eksempelvis med ulykkesforsikring, tyveriforsikring og rejseforsikring ved studierejser.

Forsikring under undervisning på et af vores værksteder: Mens eleverne modtager undervisning i vores værksteder og anvender farlige maskiner, redskaber, materialer og lignende, vil de være dækket af skolens arbejdsskadesikring. I alle andre tilfælde er eleverne ikke dækket af forsikringen. Det vil sige, at eleverne undtagelsesvis er dækket, mens de arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Dækningen gælder dog ikke, hvis skaden opstår på grund af uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj.

Særligt ifm. studierejser:
Det er et ufravigeligt krav, at elever, som deltager i studieture, er dækket af en rejseforsikring, der dækker syge- og hjemtransport. Nogle af eleverne vil i forvejen være dækket af deres familiers forsikring. Det anbefales derfor at tage kontakt til familiens forsikringsselskab og høre, om man er dækket af denne ifm. med rejser til landet, som turen går til. Forsikring dokumenteres ved at medbringe policenummer og telefonnummer til forsikringsselskabet. Husk at medbringe begge ovenstående samt det blå sygesikringsbevis på turen. Den offentlige sygeforsikring giver ret til samme behandling som borgerne i landet, som turen går til. Dvs. at man kan risikere egenbetaling ifm. behandling o. lign, hvis man ikke har en rejseforsikring. Derudover dækker den offentlige sygesikring ikke sygetransport til hjemlandet. Se mere om reglerne for det blå sygesikringsbevis HER

EGU-praktik: Elever i praktik er omfattet af omfattet af praktikværtens arbejdsskadesikring.

Elever i erhvervstræning: Under erhvervstræning er elever dækket af statens erstatningsordning. Det betyder, at staten yder erstatning for skader som en elev forvolder på andres person eller ejendele, såfremt eleven kan gøres ansvarlig for skaden. Det skal bemærkes, at ovenstående gælder, såfremt skaden skyldes simpel uagtsomhed. Hvis eleven har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, så er eleven selv erstatningsansvarlig. Tab, der er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd, dækkes ligeledes ikke. Derudover ydes der erstatning til elever, der kommer til skade. Dvs. at hvis en elev kommer til skade i forbindelse med sin erhvervstræning, så er eleven omfattet af lov om arbejdsskadesikring på samme måde som de ansatte i virksomheden.

Elever i kombinationsforløb: FGU-elever i kombinationsforløb; tilsvarende elever i erhvervstræning  (se afsnit ovenfor) er dækket af Statens Forsikringsordning når de som en del af kombinationsforløb på en erhvervsuddannelse indgår i undervisningen under arbejdspladslignende forhold, og ulykken ikke skyldes uhensigtsmæssig adfærd eller ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj. Hvis eleven kommer til skade på kombinationsforløbet på AMU-centret/erhvervsuddannelse i forbindelse med undervisningen, så er eleven altså dækket af AMU-centret, jf. § 30 i AMU-loven. Læs mere her

 

Transport

Er du FGU-elev og modtager skoleydelse, kan du få rabat på offentlig transport med et Ungdomskort. Hvis du ønsker at benytte muligheden for Ungdomskort, skal du først kontakte din skole.

Kortet har en fast pris og giver adgang til følgende fordele:

  • Du kan rejse ubegrænset i hele det takstområde/den zonegruppe, du bor i.

  • Du kan rejse i andre takstområder/zonegrupper til børne- eller ungetakst.

  • Rejs på tværs af takstområder/zonegrupper med bus til børnetakst.

  • Du kan rejse på tværs af takstområder/zonegrupper med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).

  • Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusser.

Du kan finde flere informationer om Ungdomskortet HER

Særligt for EGU-elever i lønnet praktik

Er du EGU-elev og modtager løn fra dit praktiksted, kan du ikke få Ungdomskort, men har i stedet ret til et skattemæssigt fradrag efter reglerne om kørselsfradrag. Dette indberettes via din forskuds-/årsopgørelse på skat.dk/borger.

Du kan få kørselsfradrag for din transport, hvis du har over 12 km til arbejde (samlet over 24 km til og fra arbejde). Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde. Du må derfor ikke medregne dage, hvor du har været på ferie eller er syg. Alle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus eller cykel.

Du kan finde vejledning til indberetning af kørselsfradrag HER

Ferie- og undervisningsfrie dage

Ordblind på FGU!

Vi hjælper dig med at nå igennem uddannelsen på flere måder:

It-støtte
Du kan få en program-pakke til din pc. Hvis du ikke har en pc, kan du låne en. Pro- grammerne kan hjælpe med at læse og skrive tekst. Vi viser dig, hvordan de virker.

Skolens miljø
Alle lærere kender til ordblindhed. Skolen arbejder med alternative prøveformer. Måske vil du hellere lave en film eller tegne i stedet for at skrive en tekst?
Hvis du vil skrive, får du hjælp til det.

Undervisning
Du har mulighed for at få undervisning for ordblinde.
Hvis du har spørgsmål så kontakt din vejleder eller lærer. Du kan også skrive en email til ordblinde-vejleder Gitte: gibo@fguhovedstaden.dk

Ordens- og samværsregler

På FGU Hovedstaden har vi (elevråd, bestyrelse, ledelse) vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et rart og trygt
miljø på vores bydelsskoler og for tydeliggøre hvilke forventninger og krav vi har til samvær og
omgangsformer. Nogle af reglerne er bestemt af lovgivningen for FGU, andre har skolen selv
valgt, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi omgås på en bestemt måde.

Læs ordens- og samværsregler her

 

Prøver i FGU Hovedstaden

Denne info om prøver indeholder de generelle retningslinjer i forbindelse med afvikling af prøver for uddannelser på FGU Hovedstaden. Det forudsættes, at eleven har sat sig grundigt ind i reglementet inden deltagelse i prøver. Dette reglement er udarbejdet efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Regler for prøver i FGU Hovedstaden

Prøver du kan tage i FGU Hovedstaden

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU vejleder de ældste elever i grundskolen, og unge mellem 15 og 24 år, som har brug for hjælp til at finde den rette ungdomsuddannelse. Her kan du finde kontaktinformation på din kommunale UU. Du kan også søge efter den vejleder, der er tilknyttet dig. 

Elevintra

Anmod om adgang til elevernes intranet ved at klikke her. Brug din FGU mail til at logge ind med. På elevintra for du info om hvad der sker i FGU Hovedstaden, samt gode undervisningsvideoer, sjov og events. Her kan du også finde elevernes grundforståelse af hvem vi er, hvad vi står for og hvor vi vil hen!

Elevkalender

Se hvordan dit skoleår ser ud med ferier, events, festival, hjemmearbejdsdage og meget mere.
 
 

Efter din uddannelse på FGU Hovedstaden

FGU giver dig en ny chance for ungdomsuddannelse eller job. Uddannelsen kan tilpasses dine ønsker og behov, og du behøver ikke være bange for at vælge forkert. Der er nemlig gode muligheder for at ændre kurs undervejs. Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på bestemt tid. Som udgangspunkt kan du dog ikke gå mere end to år på FGU.

HF & gymnasiel uddannelse
Med en FGU kan du blive kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse. Du kan få adgang til den 2-årige hf ved at bestå dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på d-niveau og samfundsfag og naturfag på mindst g-niveau.

Erhvervsuddannelse
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen. Her kan FGU også hjælpe dig ved at give