FGU I VERDEN

I januar 2022 blev FGU Hovedstaden akkrediteret af EU ift. at skabe aktiviteter under deres program Erasmus+. Det er fantastisk, da det skaber en masse muligheder for vores institution ift. at skabe international forståelse og samarbejde på tværs af landegrænser både for medarbejdere og elever. Vores akkrediteringsperiode er for nuværende frem til 2027.

Vision og mission

Vision 

FGU Hovedstaden vil være en førende skole ift. at sikre globalt udsyn og international forståelse blandt unge i vores målgruppe. Der er et stort behov for at lige netop unge på FGU-skoler ikke bliver hægtet af, men tvært imod bliver inkluderet og involveret i at nytænke og sammentænke vores lokale og internationale samfund. Det gør sig gældende på andre uddannelsesinstitutioner og det skal det også på FGU-skoler.  

 

’Leave no one behind’ er sloganet for FNs verdensmål og det bestræber FGU Hovedstaden sig på at være aktør for – og ikke mindst leve op til bl.a. igennem vores internationale aktiviteter. Derfor er alle vores internationale forløb netop baseret på de 17 Verdensmål, som rummer både nationale og internationale perspektiver, og kan integreres i en helhedsorienteret undervisning der fremmer en aktuel dagsorden. Forløb og produktioner skabt på alle linjer – uanset om det er AGU, PGU, EGU – kan bidrage til en debat om og forståelsen af kompleksiteten ift. at få alle med, når vi skal sikre en bedre social, økonomisk og miljømæssig sammenhængskraft og samarbejde globalt.   

 

Mission 

I FGU Hovedstaden arbejder vi på tre niveauer og har følgende fokusområder: 

 1. Institution: Hvordan skaber vi en attraktiv uddannelsesinstitution der tilbyder internationale aktiviteter og sikrer globalt udsyn, samt forankring af FNs Verdensmål? Og hvordan sørger vi for at skabe en model, hvor alle linjer og bydelsskoler er inkluderet – både ift. medarbejdere og elever? 
 1. Medarbejdere: Hvordan opnår vi, at medarbejderne får den rette viden og færdigheder ift. bæredygtighed, samt udveksling med skoler, virksomheder og organisationer i andre lande – både ift. egne kompetencer og i praksis med elever. 
 1. Eleverne. Hvordan garanterer vi, at eleverne bliver involveret og engageret i FNs Verdensmål, samt får mulighed for at komme i udlandspraktik og/eller udvekslingsforløb med skoler, virksomheder og organisationer i andre lande for at styrke deres internationale forståelse og kompetencer? 

  

Dertil vil vi særligt være opmærksomme på, hvordan vi arbejder med faglige, sociale og personlige succeskriterier og målsætninger for hver enkelt elev. Det er enormt vigtigt at have en helhedsorienteret tilgang til læring, da man på denne måde opnår bedst mulige succesoplevelser ift. at styrke elevernes progression, færdigheder og kompetencer. Dette gælder også, når vi arbejder i et internationalt perspektiv. Derved ser vi bl.a. på: 

 1. Fagligt: Opnår eleven viden omkring teori og praksis inden for sit faglige felt i værtslandet? Får eleven nye perspektiver på sin egen kunnen, og om samarbejdspartnerne arbejder anderledes? Og/eller er der fælles tilgange, metoder og praksis? Kan vi lære noget af vores partnere – og omvendt, kan de lære noget af eleven/FGU Hovedstaden?  
 1. Socialt: Opnår eleven at navigere socialt blandt sine medstuderende – både fra egen linje og med eleverne fra værtslandet. Får eleven skabt nye relationer og venskaber og kan eleven indgå i et arbejdsfælleskab?  
 1. Personligt: Opnår eleven personlige succesoplevelser f.eks. ved at bryde egne grænser – både fagligt og socialt – som derved styrker elevens personlige udvikling og selvtillid.  

 

Rejsefilm

I den første film fortæller elever og lærere om deres Erasmus+ rejser til henholdsvis Tyrkiet og Portugal. Den anden film er en oplevelse af turen til Kenya, hvor FGU elever laver bæredygtigt mad med Kenyanske unge.

Billeder

Se billeder fra vores Erasmus+ rejser her. (NB: Siden er under opbygning)

Akkreditering af EU

I januar 2022 blev FGU Hovedstaden akkrediteret af EU ift. at skabe aktiviteter under deres program Erasmus+. Det er fantastisk, da det skaber en masse muligheder for vores institution ift. at skabe international forståelse og samarbejde på tværs af landegrænser både for medarbejdere og elever. Vores akkrediteringsperiode er for nuværende frem til 2027, men hensigten er at forlænge den i mange år frem. 

 

At være akkrediteret betyder at man er blevet blåstemplet og har fået en officiel anerkendelse og godkendelse af ens kompetencer ift. at kunne leve op til bestemte standarder og forventninger. I dette tilfælde har EU altså blåstemplet FGU Hovedstaden ift. at kunne realisere spændende og læringsrige forløb særligt inden for EU’s grænser, men også i det Globale Syd – og derved styrke vores uddannelsesinstitution som helhed, medarbejdernes kompetencer, samt elevernes færdigheder personligt, socialt og fagligt, når de går videre i uddannelse og job. 

 

Alle vores forløb er funderet i FN’s Verdensmål med den hensigt at styrke elevernes viden inden for dette felt. Det er aktuelt og meget vigtigt ift. at sikre en mere inkluderende, balanceret og ligeværdig fremtid, hvor vores unge – på lige fod med andre – skal klædes på til at blive handlekraftige medborgere. Erasmus+ målsætninger og tværgående prioriteter inden for vores uddannelsesområde i akkrediteringsperioden 2021-2027 er følgende:

 

Målsætninger:

 • Forøge kvaliteten af erhvervsuddannelserne i Europa

 • Styrke jobspecifikke og tværgående kompetencer, herunder fremmedsprog

 • Fremme udveksling af erfaringer og god praksis i undervisning, herunder anvendelse af ny teknologi og pædagogiske metoder blandt medarbejdere

 • Medvirke til opbygning af internationale netværk og kapacitet på skoler og styrke kvalitet i mobilitet

 • Gøre mobilitetsophold til en realistisk mulighed for flere elever

 • Tværgående prioriteter

 • Inklusion og mangfoldighed – man vil modvirke sociale, økonomiske, kulturelle, læringsmæssige, geografiske og helbredsmæssige barrierer for deltagelse i Erasmus+ programmet

 • Digital omstilling – man vil sikre/styrke brugen af digital/blended learning

 • Bæredygtighed – man vil styrke den grønne omstilling

 • Aktivt medborgerskab – man vil styrke europæisk sammenhængskraft og identitet