Beskrivelse af almenfag

Elevintra

Anmod om adgang til elevintra ved at klikke her og brug din FGU mail til at logge ind med

FGU Hovedstaden tilbyder følgende fag:

Dansk

Danskfagets kerne er arbejdet med det danske sprog samt udviklingen af alment dannende og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at forstå, at forholde sig til, at læse og at skrive.


Fagets identitet i FGU hviler på to ben: Det almene og det praksisrettede. Det almene består i, at de sproglige, alment dannende og kommunikative aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den produktive og den receptive dimension af faget. Det praksisrettede består i en udadorienteret undervisningsform, som gør det teoretiske virkelighedsnært og det abstrakte håndgribeligt.


Formålet med danskfaget er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Faget fungerer også som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på at eleven bliver bedre til at fungere i en praksissituation og kan kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt. Faget bidrager til, at eleven aktivt og med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag.


Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Herudover skal fagets indhold og metoder fremme elevens motivation for læring.

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog er et færdigheds- videns- og kulturfag. Centralt i faget står udvikling af receptive, produktive, kommunikative og kulturelle kompetencer, som skal styrke elevens individuelle intersprog på vej mod målsproget dansk.
 
Faget beskæftiger sig i praksisnære sammenhænge med sprog, litteratur og medier, mundtlig og skriftlig kommunikation samt med sociokulturelle kontekster. Faget giver samtidig bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfund.
 
Dansk som andetsprog har til formål at styrke elevens kommunikative og interkulturelle kompetencer til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget skal motivere eleven til at udfolde sig, tage chancer og afprøve intersproget i både teori og i praksis. Undervisningen skal fremme elevens motivation til at tilegne sig og aktivt bruge dansk, udvikle sproglig bevidsthed samt strategisk kompetence i forhold til sprogtilegnelse og læring. Dansk som andetsprog skal bidrage til at udvikle elevens dansksproglige forudsætninger for aktiv deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfund.

Engelsk

Engelsk er et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold. På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige kontekster.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem tværfagligt samspil med de øvrige fag på FGU bidrager faget med et internationalt perspektiv.

Formålet med undervisningen i engelsk er at styrke elevernes kommunikative og interkulturelle kompetencer. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes læringskompetence samt nysgerrighed for og viden om engelsk sprog og globale kultur- og samfundsforhold. Eleverne kan i faget opnå viden og færdigheder, som giver dem kompetencer til videre uddannelse, ligesom faget bidrager til den enkelte elevs personlige udvikling og almene dannelse. Formålet med faget er desuden at opøve eleverne i at fungere i en praksis-situation, hvor skriftlig og mundtlig kommunikation foregår på engelsk.

Matematik

I FGU-matematik arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet, erhvervslivet
og samfundslivet gennem modellering og problembehandling. Matematik anvendes alle steder i erhvervslivet, hverdagslivet og giver indsigt i samfundet. Matematiske kompetencer, talfærdighed og ræsonnementer er en forudsætning for at løse såvel teoretiske som praktiske opgaver i alle uddannelser.

FGU-matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge, samt muliggøre løsning af opgaver i hverdagslivet, erhvervslivet og samfundslivet.

Undervisningen i matematik har til formål, at eleverne bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver, og til at kommunikere derom. Undervisningen skal fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Eleven skal erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Undervisningen skal desuden give eleven studiekompetence.

PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære)

PASE handler om privatøkonomi og læren om at kunne indgå, kollegialt og professionelt, på en arbejdsplads. Faget skal give en forståelse for vigtigheden af, at eleven dels bliver selvforvaltende, og dels kan samarbejde og indgå på en arbejdsplads eller et videre uddannelsesforløb. I faget indgår små teoretiske oplæg, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser.

I PASE indgår grundlæggende dele af privatøkonomiske områder, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedets muligheder inden for elevens beskæftigelsesprofil, samt virksomhedsforlagt undervisning og erhvervstræning. Den praktiske del af PASE kan med fordel integreres i den øvrige undervisning.

Undervisningen i PASE sigter mod at styrke elevernes forståelse for betydningen af grundlæggende kompetencer som f.eks. mødestabilitet, kommunikation og samarbejde, arbejdsmarkedsforhold, samt at eleven skal kunne forvalte problemstillinger inden for privatøkonomiske områder som eksempelvis egen økonomi, skatteforhold, løn- og ansættelsesforhold og forsikringer. Endvidere skal arbejdet med faget udvikle elevens faglige, personlige og sociale kompetencer, og derved øge elevens lyst, motivation og forudsætning for videre uddannelse eller beskæftigelse med selvforsørgelse som mål.

Samfundsfag

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget er et dannelsesfag der, på et praktisk og teoretisk grundlag, giver viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet herunder forbrug, produktion og bæredygtighed. Faget beskæftiger sig med relationen mellem individ og samfund.

Formålet med faget er, at udvikle elevernes viden, færdigheder og kompetencer så eleverne kvalificeres til at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund. På grundlag af konkret viden og konkrete færdigheder skal eleven ved anvendelse af samfundsfaglige metoder, udvikle kompetencer på følgende områder: politik, arbejdsmarkedet, økonomi, sociale- og kulturelle forhold, miljø, bæredygtighed og internationale forhold.

Formålet med faget er yderligere, at eleven, også i praksis, forstår sig selv og hverdagslivet som en del af samfundet, hvor der, i et samfundsmæssigt perspektiv, sker gensidige påvirkninger. Eleverne skal udvikle kritisk sans, handlekompetencer og et personligt tilegnet værdigrundlag, der styrker deres forudsætninger for aktiv medvirken som medborgere i et demokratisk samfund.

Undervisning i samfundsfag danner grundlag for videre uddannelse. Eleven tilegner sig evner til at anvende forskellige arbejdsformer, samarbejde, opsøge viden, samt forholde sig kommunikerende, ansvarligt og reflekterende til sin omverden.

Naturfag

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur. Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og skal med udgangspunkt i mennesket i teori, modeller og praktisk arbejde, give forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer.

Naturfag skal endvidere give eleverne indsigt i miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed.
Naturfag skal give eleverne indsigt i og naturfaglig forståelse af udvalgte emner, og skal med mennesket i centrum give eleverne mulighed for at tilegne sig viden om naturfaglige problemstillinger og sammenhænge. Faget skal give eleverne mulighed for at anvende det naturfaglige fagsprog både i skrift og tale samt give eleverne mulighed for at arbejde undersøgende og praktisk med udvalgte naturfaglige emner. Faget skal endvidere give eleverne mulighed for at forholde sig til samfundsmæssige, lokale, globale og etiske forhold og derved bidrage til elevens almendannelse.

Identitet & Medborgerskab

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere i det danske samfund. Faget inddrager temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at afdække aktuelle udfordringer og dilemmaer. Emnerne skal have relevans for de unges muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.

Eleverne skal i faget Identitet og medborgerskab tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til egen og andres livsopfattelser. Undervisningen skal styrke elevens forståelse for egen psykiske udvikling og andre menneskers personlige, sociale og kulturelle forskelligheder.

Eleverne skal udvikle kompetencer til kritisk tænkning. Eleven skal i faget stifte bekendtskab med forskellige livssyn og politiske ståsteder, der sætter egen livssituation i perspektiv. Undervisningen skal sætte eleven i stand til at forholde sig til udsagn og argumenter, der bygger på varierende værdigrundlag.

Eleverne skal gøre sig erfaringer med demokratiske processer i relation til fællesskaber i skolen og i samfundet samt bruge deres færdigheder i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund.

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et almen-dannende og studieforberedende it-fag med fokus på det undersøgende og skabende. Det behandler og udfolder temaer indenfor ”digital dannelse” og ”kvalificeret anvendelse” af digitale teknologier, som i stadigt stigende omfang omgiver og inddrager borgeren. Dette indbefatter forståelse og indsigt i design og programmering af digitale produkter.

Faget bidrager til, at eleverne opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde og forholde sig analytisk, praktisk og produktivt til digitale teknologier. Dette med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at begå sig og deltage som unge digitale borgere i samfundet.

> Bliv elev - klik her <