12 faglige temaer

1) Sundhed og omsorg

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs- og sundhedsaktiviteter for relevante målgrupper (børn/unge/ældre).

Der arbejdes med afgrænsede områder, så autentisk og eksemplarisk som muligt. Undervisningen kendetegnes ved en blanding af autentisk interaktion med målgruppen og tilegnelse af baggrundsviden/teori. Centrale elementer i det faglige tema er omsorgsrollen, sundhed og sundhedsfremme, psykologi og pædagogik, kommunikation, observation og refleksion, hygiejne og arbejdsmiljø.

2) Handel og kundeservice

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til kontor, handel og kundeservice. Der arbejdes med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med salg og videresalg af varer og serviceydelser til forskellige forbrugergrupper eller kunder, herunder administrative opgaver, samt vejledning og betjening af kunder. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter, projekter, events eller i virksomheder, med reel afsætning af varer og serviceydelser som mål.

3) Turisme, Kultur og Fritid

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur. Der arbejdes med et eksemplarisk bredt fagligt område inden for det faglige tema med kreative processer, opbygning, pleje og udvidelse af netværk og med kulturproduktionens forskellige elementer: idégenerering, research, planlægning, markedsføring/PR, produktion, afvikling, servicering og nedlukning/evaluering.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske miljøer og faciliteter med produktion af kultur, serviceydelser, oplevelser og varer – og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj, værktøj, redskaber og udstyr.

4) Musisk og kunstnerisk produktion

Det faglige tema relaterer sig til kunstnerisk produktion og dertil beslægtede fagområder. Uanset om det drejer sig om scenekunst, billedkunst, musik, litteratur eller andre kunstformer, har de det til fælles, at kunstneren formidler følelser, holdninger og erfaringer med mere, der har til formål at give kunden/modtageren en oplevelse. Der produceres altså ikke nødvendigvis et fysisk produkt med en praktisk værdi, da produktet primært består af oplevelsen.

Produktionen er målrettet det oplevelsesøkonomiske marked. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer, herunder en kombination af teori, proces og samarbejde med produktion, markedsføring og afsætning af kunstneriske og kulturelle oplevelser som mål.

5) Mad og ernæring

Mad og Ernæring omfatter elementer fra beskæftigelsesområder inden for fødevarer og ernæring. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter fokuseret på produktion af måltider og madoplevelser med afsætning som mål. Der anvendes udstyr og maskiner, der er standard for faget, samt tøj, der passer til formålet. Værkstedsundervisningen suppleres med fagrelevante produktioner, basis fagteori, projekter eller besøg i andre erhvervsrammer, der skal sikre alsidighed i forløbet.

6) Miljø og genbrug

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til miljø og genbrug. Der arbejdes med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med fremstilling og produktion til forskellige forbrugergrupper eller kunder, hvor miljø og genbrug samt bæredygtighed er det centrale emne. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion af varer med afsætning som mål og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj og værktøj, udstyr og materialer.

7) Byg, bolig og anlæg

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til bygge- og anlægsfagene. Der arbejdes med et afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med fremstilling, produktion og service inden for byggeri, anlæg, ejendomsservice og dertil beslægtede fagområder. Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske rammer med reel produktion, service- og anlægsopgaver, til områderne hørende arbejdsopgaver og kundekontakt med henblik på produktion, afsætning af varer og service- og tjenesteydelser.

8) Kommunikation og medier

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder og fagområder inden for kommunikation og medier. Der arbejdes med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med henblik på fremstilling, produktion og tjenesteydelser til kunder samt tilegnelse af viden og færdigheder inden for fagområdet. Undervisningen er fagligt funderet i et professionelt værkstedsmiljø med reel produktion som mål og med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske værktøj, udstyr og materialer.

9) Motor og mekanik

Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, som relaterer til motor, mekanik og teknik. Der arbejdes med et eksemplarisk afgrænset fagligt område inden for det faglige tema med reparation, servicering samt teknisk indsigt, til forskellige forbrugergrupper eller kunder.

Undervisningen er kendetegnet ved arbejde i autentiske værkstedsfaciliteter med reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser som mål samt med anvendelse af det for fagområdet karakteristiske arbejdstøj, værktøj, udstyr og materialer. Ved tjenesteydelser forstås samarbejde med erhvervslivet, foreningslivet samt institutioner, hvor samarbejdspartnere holdes delvist omkostningsfrie. Dette gengældes med praktikaftaler, oplevelser, virksomhedsbesøg og goodwill. Værkstedet er godkendt til at have lærlinge i cykelmekanikerfaget.

10) Industri (Plast, metal mm.)

Der arbejdes med et afgrænset område inden for fagtemaet,enten på et værksted indrettet til produktion, eller i en virksomhed. Der arbejdes praksisnært og anvendelsesorienteret med henblik på reel produktion med afsætning som mål i forpligtende praksisfællesskaber, hvor arbejdet så vidt muligt tilrettelægges med opgaver, som i sig selv stiller krav til kvalitet og aflevering til tiden. Arbejdet tilrettelægges med sidemands-oplæring og principper fra mesterlære. Eleven indgår i relation til kunden/tredjepart om produktet.

11) Service og transport

Der arbejdes med et afgrænset område indenfor service og transportenten på et skoleværksted eller i en virksomhed. Der arbejdes praksisnært og anvendelsesorienteretmed henblik på reelle opgaver i forpligten-de praksisfællesskaber, hvor arbejdet så vidt muligt tilrettelægges med opgaver, som i sig selv stiller krav til kvalitet og aflevering til tiden. Arbejdet tilrettelægges med sidemandsoplæring og principper fra mesterlæ-re. Eleven indgår i relation til kunden/tredjepart om opgaven.

12) Jordbrug, skovbrug og fiskeri

Der arbejdes med et afgrænset område inden for jordbrug, skovbrug og fiskeri,enten på et skoleværksted eller i en virksomhed. Undervisningen skal være praksisrettet og tilrettelægges med udgangspunkt i reel produktion af varer og/eller tjenesteydelser med henblik på afsætning og på elevernes varetagelse af job-funktioner inden for det faglige tema. Arbejdet skal så vidt muligt tilrettelægges med opgaver, som i sig selv stiller krav til kvalitet og relevant læring.Der anvendes en arbejdsform hvor der arbejdes både teoretisk, analytisk og praktisk inden for natur, planter og dyr.